Llicències

A ÀTIM ens encarreguem de facilitar tots els tràmits i gestions necessàries per obtenir les diferents llicències indispensables per a la realització d'esdeveniments. Treballem amb administracions públiques, promotors i empreses de producció tècnica, oferint:

 • Llicència d'Activitat
 • Llicència Extraordinària d'Activitat
 • Llicència d'Ocupació de Via Pública
 • Llicència Ambiental
 • Permís de Rodatge

Certificats i visats

Oferim serveis tècnics i de consultoria d'enginyeria per assistir els clients en el disseny de les estructures necessàries, i la seva posterior certificació i visat. També ens encarreguem de redactar els documents necessaris per a obtenir la Llicència Extraordinària del teu esdeveniment:

 • Certificat de Solidesa Estructural
 • Certificat de Final d'Obra
 • Memòria Tècnica
 • Projecte Tècnic d’Activitat
 • Càlcul i Certificació d'Estructures
 • Certificats de Rigging
 • Legalització d'efectes especials (pirotècnia, confeti, etc.).

Plans d’Autoprotecció i emergència

Dissenyem i redactem Plans d’Autoprotecció i Plans d’Emergència per a esdeveniments com ara: concerts, festivals, esdeveniments esportius o populars, I també per a instal·lacions i edificis:

 • Pla d'Autoprotecció
 • Pla d'Emergència
 • Dimensionat de Sistemes d'Evacuació
 • Dimensionat de Dispositius de Seguretat i Sanitaris

PRL

Duem a terme les tasques necessàries per a la Coordinació d’activitats empresarials (CAE), incloent-hi la presència d’un tècnic superior de Prevenció de Riscos durant el muntatge:

 • Plans de Coordinació d’Activitats Empresarials
 • Plans de seguretat
 • Tècnics PRL

Acústica

Realitzem estudi d’impacte acústic que preveuen l’afectació en l’entorn dels teus esdeveniments, i proposem mesures per a reduir-lo.

 • Estudis d’Impacte Acústic
 • Projectes d’Insonorització
 • Lloguer de Limitadors

Consultoria i infraestructures

Oferim el servei de consultoria de qualsevol aspecte que sigui necessari per a la realització d’un esdeveniment com serien les infraestructures existents i per a construir, elements elèctrics i/o de serveis, instal·lacions, etc.

 • Disseny de Solucions Estructurals a Mida
 • Consultoria d’Enginyeria i Infraestructures (elèctriques, estructures tubulars, etc.)
 • Consultoria en instal·lacions temporals i fixes
 • Càlcul d’estructures

Localitzacions

Assessorament i cerca d’espais i les localitzacions més especials i òptimes per a la realització dels esdeveniments, previ estudi d’objectius, tipologia, assistents, etc.

 • Cerca de Localitzacions
 • Legalitzacions d’Espais